Gu Yan Zhuoyun honorary chairman Raorui Ying Ping, chairman of the Secretary-General

 

First vice president Qiu Tian Li Li

The second division vice president Yu Ling

Standing Fuminliulian Jun

Director Wei Li Fanghui large suppliers had BiXia aryl Wang Ju-hsuan Lin Ling

Wang Nianci Lvlin Chun Hui Cai Wenyi Zhu Zhangbei Diwanglingkun

Wang Tian Xiaoyun Liu Fangting Xiao Ruting Xiaoyu Ying Chuang Shu-Chu

Standing supervisor Kongru Ming Tsai

Supervisors Guo Jie Qiong Shen Hsiao-ling Su Meizhi sticks fee Zhao Fengyi