Honorary President Cecilia Koo
President Linda Chang Deng
First vice president  Diane Kung
The second vice president Margaret Kuo
Executive Board Director  Nancy Wang, Wan-yun Chang
Board Director  Ju Hsuan Wang, Lucia Wang, Pei-Ti C. Chu, Chung-Ching Chang, La Mei Ma, Irene Chen, Wendy Tsai, Yvonne Wang, Chun-Feng Lin, Pauline Lin, Rachel Chiang, Pei-chen Kao
Executive Supervisor Chang Jao Jui-Yin
Supervisor Betty Chang, Chiu Tien Lily, Linda Liu, Chun-Huei Lu-Lin
General Secretary Ping Lee